Sharing

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.พ. 2562 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ  “นโยบายของพรรคการเมืองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” โดยมีผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา จากพรรคการเมืองต่างๆ  เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย  นายวัชระ ปิ่นเจริญ ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา  พรรคประชาธิปัตย์  ,ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์  ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ , นายณัชพล ตันเจริญ ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคภูมิใจไทย  ,นางสุปราณี ทั่วทิพย์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคเสรีรวมไทย , นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล  ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  และนายวุฒิพงศ์ ฉายเเสง ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคไทยรักษาชาติ  โดยมี อาจารย์นพพร ขุนค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครส.ส.ของแต่ละพรรคการเมือง ใช้เวทีนี้ในการปราศัยชี้แจงนโยบายของพรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงนโยบายของแต่ละพรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยั่งยืนในอนาคต และใช้ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่บริหารบ้านเมืองแทนประชาชน

นายณัชพล ตันเจริญ ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขต1 จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในส่วนของภูมิใจไทยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ เรามีนโยบายหลักๆ ที่จะนำเสนอกว่า 14 นโยบายด้วยกัน ทั้งนี้ ภูมิใจไทยไม่ได้เพียงแค่คิดว่าจะทำอะไร แต่เราทำร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเสนอเข้าสู่สภาตลอดเวลา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่พรรคนำเสนอ อาทิ เศรษฐกิจแบบกำไรแบ่งปัน (Profit Sharing) ที่นำโมเดลมาจากอ้อยและน้ำตาลถือมีความยั่งยืน เป็นระบบที่ดี และจะนำไปปรับใช้กับพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง เพราะรากฐานของระบบเศรษฐกิจคือประชาชนส่วนใหญ่หรือพี่น้องเกษตรกร พรรคจึงเล็งเห็นว่าจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องให้พี่น้องเกษตรอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ นายณัชพล ยังนำเสนอนโยบายกัญชาเสรี ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ทั้งนี้ ในประเทศไทยนับว่าเป็นเรื่องใหม่ แต่อีกว่า 30 ประเทศทั่วโลกได้รับรองให้กัญชาเป็นเรื่องถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชามาแล้ว แต่ยังถือว่ามีบางจุดต้องปรับปรุง อย่างเรื่องใบอนุญาตการปลูกกว่า 30 ล้านบาท แต่ส่อผูกขาดอยู่เฉพาะในกลุ่มนายทุนหรือบริษัทข้ามชาติ ดังนั้น พรรคภูมิใจไทยจึงเล็งเห็นว่าเราจะแก้กฎหมายกัญชา ลดค่าใบอนุญาตจาก 30 ล้านบาท เป็น 30 บาท ซึ่งเรานำโมเดลนี้มาจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่แต่ละครัวเรือนสามารถปลูกได้ 6 ต้น เสียภาษีต้นละ 30 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นยารักษาโรคและใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลายทาง และเมื่อคิดคำนวนเป็นรายได้แล้ว พี่น้องเกษตรกรไทยจะมีรายได้ครัวเรือนละ 420,000 บาทต่อปี นี่จึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาปากท้องของพรรคภูมิใจไทยสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้

ขณะที่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล จากพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายชัดเจนในการสร้างความเจริญให้กับต่างจังหวัด รื้อโครงสร้างของรัฐด้วยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ให้งบลงทุนโดยตรงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้อำนาจในการจัดระบบขนส่งสาธารณะและระบบคมนาคมที่ทันสมัยเช่น รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วท้ายที่สุดเมื่อกระจายอำนาจไปยังพื้นที่อื่นก็จะเกิดโอกาส เกิดการสร้างงาน คนที่มีบ้านเกิดในต่างจังหวัดก็ไม่จำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านเกิดมาหารายได้ในหัวเมืองใหญ่อีกต่อไป

สำหรับการจัดเสวนาในหัวข้อ  “นโยบายของพรรคการเมืองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดขึ้นตามโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงกรณีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ และให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ทางวิชาการและองค์ความรู้ในการปฎิบัติ  อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของตนเองได้   โดยมีนิสิต นักศึกษา ประชาชนและกองเชียร์สมาชิกจากพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา จำนวนกว่า 200 คน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here