วันศุกร์, มีนาคม 25, 2022

ก.แรงงาน ยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุงานก่อสร้าง โครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”ภายใต้ Motto “Safe Const. Safe Life” โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี...

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ เปิดประชุมผู้นำภาคเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัยชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำภาคเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอ แถลงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของแต่ละชมรมสมาคม และร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันอออก 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง...

สรจ.สมุทรสงคราม หารือกลุ่มย่อยร่วมไตรภาคี เตรียมพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ปี 65

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 2 คน สำหรับแนวทางการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อติดตามประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านแรงงานของจังหวัด...

รองปลัด ก.แรงงาน เปิดโครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมิน ITA และสามารถนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อยกระดับการประเมินด้านธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐาน การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน...

ปลัดแรงงาน เปิดงาน Open House โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ พร้อมชื่นชมสถาบันการสร้างชาติ ร่วมพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Open House โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ หรือ Wellness Corporate Nation-Building (Wellness CNB)...