วันอังคาร, มิถุนายน 22, 2021

“สถาบันฯ นานาชาติ ผลิตนักขับรถบรรทุกลากจูง สู่อาชีพมั่นคง สู้ภัย COVID-19”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดการฝึกอบรม “เทคนิคการขับรถลากจูง” (Trailer driving techniques) รุ่นที่ 3/2564 ภายใต้มาตรการ DMHTTA ป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เปิดการฝึกอบรม “เทคนิคการขับรถลากจูง”...

‘แรงงานพะเยา’จัดตั้งหน่วยบริการชุมชน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่

แรงงานจังหวัดพะเยา จัดตั้งหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำบลงิม อำเภอปง และตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ส่งเสริมขยายโอกาสการประกอบอาชีพ บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 295...

“สถาบันฯ นานาชาติ” พัฒนาอาชีพผู้สอนออนไลน์ เสริมทักษะพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมทักษะด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมทางไกล (Online Training) หลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (Professional Training...

‘แรงงานพะเยา’หารือ ตั้งหน่วยบริการชุมชนด้านแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่

แรงงานจังหวัดพะเยา ประชุมหารือคณะกรรมการศูนย์ภายใต้ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา (ภาคประชาชน) ตั้งหน่วยบริการชุมชน ให้อาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกประสานขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ภายใต้ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา (ภาคประชาชน) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย...

‘แรงงานพะเยา’ให้ความรู้แรงงาน‘วัยเก๋า’ปรับตัวสร้างความเข้มแข็งรับสถานการณ์โควิด-19

แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“ทิศทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุ”โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย ปี 2564 ขับเคลื่อนนโยบายให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมปรับตัวให้เข้มแข็งสู้โควิด-19 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุ” โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง...